نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین دربارۀ مصداق شاهد (هود: 17)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 475-498

اعظم خداپرست؛ حامد دژآباد