نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی «احباط» در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-25

رقیه رضایی؛ فتحیه فتاحی زاده