کلیدواژه‌ها = تفسیر
تأثیر روایات امام صادق بر مبانیِ تأویلیِ باطنی شهرستانی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 75-96

اسما ایرانمنش؛ حسین خاکپور؛ علیرضا حیدری نسب