نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روایات امام صادق بر مبانیِ تأویلیِ باطنی شهرستانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-96

اسما ایرانمنش؛ حسین خاکپور؛ علیرضا حیدری نسب