اخذ درجه علمی پژوهشی

مسولان مجله پژوهشنامه ثقلین پیگیر اخذ درجه علمی-پژوهشی بعد از انتشار دو شماره از مجله هستند.لذا مقالات دریافتی باید از صبغه پژوهشی برخوردار بوده تا موفق به اخذ این رتبه شود.