پژوهشگران محترم؛

خواهشمند است تا اطلاع ثانوی از ارسال مقاله به مجله خودداری نمائید. 

 
شماره جاری: دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-171 

سیاق و اثر آن بر فهم و ترجمۀ قرآن کریم

صفحه 127-148

علی رضا محمد رضایی؛ فاطمه ناصری