پژوهشنامه تفسیر کلامی قرآن (JQI) - اهداف و چشم انداز