پژوهشنامه تفسیر کلامی قرآن (JQI) - فرایند پذیرش مقالات