نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکرد تذکری وحی

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-54

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور