نویسنده = ���������� ��������
بررسی مکی یا مدنی بودن سورۀ عادیات (با تأکید بر فضای نزول سوره)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-60

قاسم فائز؛ عماد صادقی