اعضای هیات تحریریه

دبیر اجرایی

علی ‌احمد روشنائی

کارشناس ارشد مدیریت مدیر اجرایی مجلات پردیس فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
02536166244

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد اسعدی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

asadigmail.com

دکتر علی اکبر بابایی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

babaegmai.com

دکتر سید محمدباقر حجتی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

sagghalainut.ac.ir
36166464

دکتر هادی حجت

دانشیار دانشگاه علوم قرآن و حدیث

hijjatgmail.com

دکتر محمدعلی رضایی‌اصفهانی

علوم قرآن و حدیث استادجامعة المصطفی العالمیة

rezaeequransc.com

دکتر حسن رضایی‌هفتادر

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

hrezaiiut.ac.ir
02536166476

دکتر محمدکاظم شاکر

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم

mk_shakeryahoo.com
02532103952

دکتر قاسم فائز

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکاه تهران

ghfaezut.ac.ir

دکتر محمدفاکر میبدی

علوم قرآن و حدیث استاد جامعة المصطفی العالمیة

saggghalainut.ac.ir
37840897

دکتر محسن قاسم‌پور

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه کاشان

ghasempourkashanu.ac.ir
36166464

دکتر محمدعلی مهدوی‌راد

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه نهران

h.dejabadut.ac.ir
36166464

دکتر سید رضا مودب

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم

rezamoaddab.ir
025_32103952