نویسنده = �������� ������������
روش تفسیری ابن جوزی و جایگاه تفسیر وی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 147-168

مهرناز گلی