نویسنده = ������ ������������ ��������
بررسی تفسیری گستره جغرافیایی ارسال رسل درآیات انذار

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 97-122

حامد شیواپور؛ محمد حاج محمدی