نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفسیری گستره جغرافیایی ارسال رسل درآیات انذار

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 97-122

حامد شیواپور؛ محمد حاج محمدی