نویسنده = �������� ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. سیاق و اثر آن بر فهم و ترجمۀ قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 127-148

علی رضا محمد رضایی؛ فاطمه ناصری