نویسنده = �������� ������������ ������ ������
سیاق و اثر آن بر فهم و ترجمۀ قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 127-148

علی رضا محمد رضایی؛ فاطمه ناصری