نویسنده = رسول محمدجعفری
بررسی روایات حالات پیامبر در هنگام نزول قرآن

دوره 1، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 323-354

رسول محمدجعفری؛ مرتضی اوحدی