نویسنده = ���������������� ������
روش‌شناسی الکشف والبیان فی تفسیر القرآن

دوره 1، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 241-276

حسن اصغرپور