نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی و شرح مستند قاعدۀ رجال نوادرالحکمه

دوره 1، شماره 3، مهر 1393، صفحه 397-420

محمد کاظم رحمان ستایش؛ محمد صالحی عارف