نویسنده = �������������� �������� ������
مفهوم‌شناسی قرائت قرآن کریم همراه با حزن با رویکرد انتقادی

دوره 1، شماره 3، مهر 1393، صفحه 355-376

محمدرسول آهنگران؛ محمد رضا محمودی