نویسنده = �������� �������������� ��������
کاربردهای تفسیری تناسب اسما و صفات الاهی در فهم آیات

دوره 1، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 277-302

علی راد؛ مهدی عزتی آراسته