نویسنده = ������������ ���������������������� ��������
بررسی تطبیقی مبانی و آرای اخلاقی علامه مجلسی و ابوعلی مسکویه

دوره 1، شماره 4، دی 1393، صفحه 599-628

محمد بنیانی؛ وحید دهقانی فیروزآبادی