نویسنده = مهدی فرمانیان
مسئلة شر در کلام امامیه

دوره 1، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 303-322

حسین عمادزاده؛ مهدی فرمانیان