نویسنده = ������������ ��������
کارکرد سیاق در تفسیر روایی اهل بیت(ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 153-172

علی راد؛ محمد خطیبی