نویسنده = ���������� ��������
توجیه اعراب قرآن بر اساس زبان وادب عربی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 89-118

قاسم بستانی؛ نصره باجی