نویسنده = فتحیه فتاحی زاده
معناشناسی «احباط» در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-25

رقیه رضایی؛ فتحیه فتاحی زاده


روش های حل تعارض اخبار در تأویل مختلف الحدیث

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-36

فتحیه فتاحی زاده؛ فرشته معتمد لنگرودی