نویسنده = ���������� ���������� ����������
کاربرد واژۀ «عشق» در نصوص دینی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 173-198

محمود هدایت افزا؛ یحیی کبیر