نویسنده = ������ �������� ���������� ������
مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 371-396

محمد موزیری قیری؛ علی شاه نظری درچه