نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. قبول ولایت از طرف سلطان جائر برداشت حکم فقهی از« آیۀ 55 سورۀ یوسف» در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 529-548

نوشین رشیدی رنجبر؛ محمد تقی دیاری بیدگلی