نویسنده = رقیه رضایی
معناشناسی «احباط» در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-25

رقیه رضایی؛ فتحیه فتاحی زاده