نویسنده = ������ ���������������� ���� ���� ����������
بررسی عدم ذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» در ابتدای سوره برائت با تأکید بر محتوای سوره

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-80

فریده امینی؛ بی بی سادات رضی بهابادی