نویسنده = محمد حاج محمدی
عمومیت ارسال پیامبران از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 103-126

حامد شیواپور؛ محمد حاج محمدی