کلیدواژه‌ها = سعادت و شقاوت ذاتی
بررسی دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ آموزۀ طینت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 27-55

مهدی ذاکری؛ محمدحسین منتظری


تحلیل و ارزیابی رمزگشایی علامه طباطبایی از مسئلة طینت

دوره 1، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 207-240

مهدی ذاکری؛ محمد حسین منتظری