کلیدواژه‌ها = تفسیر تسنیم
بررسی شناخت تقدیم و تأخیر در فهم قرآن با تکیه بر تفسیر تسنیم

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 649-669

وحیده شهریاری؛ حسین خاکپور