کلیدواژه‌ها = تفسیر المیزان
بررسی دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ آموزۀ طینت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 27-55

مهدی ذاکری؛ محمدحسین منتظری