معجم الأحادیث المعتبرة اثر جدیدی در حوزۀ نگارش‌های حدیثی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

محمد آصف محسنی از مراجع تقلید شیعه و از فعالان سیاسی افغانستان، به‌تازگی چاپ دوم کتاب معجم الأحادیث المعتبرة اثرخویش را در هشت جلد منتشر کرده است. ترتیب چینش کتاب‌های فقهی و غیرفقهی در این کتاب، جدید و نشانگر نگاه مؤلف به جایگاه عقل و علم و موقعیت علم اصول، رجال و مهم‌تر از آن باورهای سیاسی مؤلف در باب تشکیل حکومت اسلامی است. کتاب در مجموع شامل بیش از 11 هزار روایت دارای سند معتبر (صحیح، حسن و موثق) است. این روایات معتبر از 26 کتاب متقدم حدیثی شیعه (که نسخۀ معتبر آنها به دست علامه مجلسی رسیده است) گزینش شده‌اند. بررسی روایات کتاب الاعتکاف به‌عنوان نمونه‌‌، نشان می‌دهد که مؤلف به‌واقع صحیح‌ترین روایات را در کتاب خود نقل کرده است. مؤلف علاوه بر گردآوری روایات معتبر، برای شمار شایان توجهی از روایات، توضیحات رجالی و فقه‌الحدیثی ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‌عساکر، علی‌بن ‌بن هبة‌الله‌بن عبدالله (1415ق). تاریخ مدینة دمشق، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالفکر.
 2. ابن‌ندیم، محمد‌بن ابی‌‌یعقوب اسحاق (بی‌تا).  فهرست ابن‌الندیم، تحقیق رضا تجدد، بی‌جا.
 3. استرآبادی، محمد جعفر (1378ش). لب الباب (ضمن چاپ میراث حدیث شیعة، الدفتر الثانی)، قم، دارالحدیث الثقافیة.
 4. آقا بزرگ طهرانی(1403ق). الذریعة إلى تصانیف الشیعة، بیروت، دارالأضواء.
 5. بروجردی، حسین (1399ق). جامع أحادیث الشیعه، قم، مطبعة العلمیة.
 6. بهبودی، محمدباقر (1363ش). گزیدۀ کافى‏، تهران: مرکز انتشارات علمى و فرهنگى‏.
 7. خطیب بغدادی، ابوبکر احمد‌بن علی (1417ق). تاریخ بغداد، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة.
 8. شیخ حر عاملی، محمد‌بن حسن (1409ق). تفصیل وسائل‌الشیعة إلی تحصیل مسائل‌الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت (علیهم‌السلام).
 9. صدر، حسن (بی‌تا). نهایة الدرایة، تحقیق ماجد الغرباوی، قم، مشعر.
 10. صدوق، محمد‌بن على (1413ق). من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 11. طوسى، محمد‌بن الحسن (1390ق). الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
 12. ـــــــــــــــ (1407ق). تهذیب‌الأحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
 13. کلینی، محمد‌بن یعقوب (1407ق). الکافی، تحقیق علی‌ اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
 14. کنی، ملا علی (1421ق). توضیح المقال فی علم الرجال، تحقیق محمد حسین مولوی، قم، دارالحدیث.
 15. مامقانی، عبدالله (1411ق). مقباس‌الهدایة، تحقیق محمد رضا مامقانی، قم: مؤسسة آل‌البیت لإحیاء التراث.
 16. محسنی، محمد آصف (1389ش). بحوث فی علم الرجال، قم: مرکز المصطفی (ص) العالمی.
 17. ـــــــــــــــ (1392ش). معجم الأحادیث المعتبرة، قم: دارالنشر الأدیان.