دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 397-576 
7. بررسی بینامتنیت عهدین در دعای سمات

صفحه 549-576

زهرا نیکونژاد؛ حسین خاکپور؛ ولی الله حسومی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 577-748 پاییز 1394، صفحه 397-576 تابستان 1394، صفحه 199-396 بهار 1394، صفحه 1-198