دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 397-576 
بررسی بینامتنیت عهدین در دعای سمات

صفحه 549-576

زهرا نیکونژاد؛ حسین خاکپور؛ ولی الله حسومی


شماره‌های پیشین نشریه

دی 1394، صفحه 577-748 مهر 1394، صفحه 397-576 تیر 1394، صفحه 199-396 فروردین 1394، صفحه 1-198