نویسنده = ���������������������� ������ ��������
نظریۀ عدم اشتراک لفظی معنای عبادت در قرآن

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 577-594

فتح الله نجارزادگان؛ نجمه کیوان نژاد


ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی عبادت شیطان در آیات 44 مریم و 60 یس

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 55-74

فتح الله نجارزادگان؛ نجمه کیوان نژاد