نویسنده = ������������ ����������
نگاهی به آیات فقهی معابد اهل کتاب

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 695-716

مرتضی رحیمی


آموزش قرآن و دستمزد آن در آینۀ قرآن

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 287-320

مرتضی رحیمی؛ محمد بنیانی