نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به آیات فقهی معابد اهل کتاب

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 695-716

مرتضی رحیمی


2. آموزش قرآن و دستمزد آن در آینۀ قرآن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 287-320

مرتضی رحیمی؛ محمد بنیانی