نویسنده = �������������������� ������������
نگاهی روان‏ شناختی به کنترل خشم در احادیث رضوی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-88

علیرضا محمدرضایی؛ سعیده ولی نواز جهزدانی