کلیدواژه‌ها = رسول
عمومیت ارسال پیامبران از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 103-126

حامد شیواپور؛ محمد حاج محمدی


بررسی تفسیری گستره جغرافیایی ارسال رسل درآیات انذار

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 97-122

حامد شیواپور؛ محمد حاج محمدی