کلیدواژه‌ها = سیاق
سیاق و اثر آن بر فهم و ترجمۀ قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 127-148

علی رضا محمد رضایی؛ فاطمه ناصری


کارکرد سیاق در تفسیر روایی اهل بیت(ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 153-172

علی راد؛ محمد خطیبی