کلیدواژه‌ها = معناشناسی
معناشناسی «احباط» در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-25

رقیه رضایی؛ فتحیه فتاحی زاده


مفهوم‌شناسی واژۀ «شعر» و «شاعر» در قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 595-618

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب


کارکرد سیاق در تفسیر روایی اهل بیت(ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 153-172

علی راد؛ محمد خطیبی