دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-168 
2. بررسی کارکرد تذکری وحی

صفحه 31-54

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


4. تأثیر روایات امام صادق بر مبانیِ تأویلیِ باطنی شهرستانی

صفحه 75-96

اسما ایرانمنش؛ حسین خاکپور؛ علیرضا حیدری نسب


6. مصادر انکار اعجاز قرآن

صفحه 123-146

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ حدیثه سلیمانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 523-690 پاییز 1393، صفحه 355-522 تابستان 1393، صفحه 169-354 بهار 1393، صفحه 1-168