دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-168 
بررسی کارکرد تذکری وحی

صفحه 31-54

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


مصادر انکار اعجاز قرآن

صفحه 123-146

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ حدیثه سلیمانی


شماره‌های پیشین نشریه

دی 1393، صفحه 523-690 مهر 1393، صفحه 355-522 مرداد 1393، صفحه 169-354 اردیبهشت 1393، صفحه 1-168