دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 577-748 
نظریۀ عدم اشتراک لفظی معنای عبادت در قرآن

صفحه 577-594

فتح الله نجارزادگان؛ نجمه کیوان نژاد


شماره‌های پیشین نشریه

دی 1394، صفحه 577-748 مهر 1394، صفحه 397-576 تیر 1394، صفحه 199-396 فروردین 1394، صفحه 1-198