دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 577-748 
1. نظریۀ عدم اشتراک لفظی معنای عبادت در قرآن

صفحه 577-594

فتح الله نجارزادگان؛ نجمه کیوان نژاد


2. مفهوم‌شناسی واژۀ «شعر» و «شاعر» در قرآن کریم

صفحه 595-618

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 577-748 پاییز 1394، صفحه 397-576 تابستان 1394، صفحه 199-396 بهار 1394، صفحه 1-198