دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-171 
سیاق و اثر آن بر فهم و ترجمۀ قرآن کریم

صفحه 127-148

علی رضا محمد رضایی؛ فاطمه ناصری