تعداد مقالات: 74
مقالات در مرحله ویراستاری قرار دارند و شماره اول مجله بزودی چاپ خواهد شد.
51. بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین دربارۀ مصداق شاهد (هود: 17)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 475-498

اعظم خداپرست؛ حامد دژآباد


52. قبول ولایت از طرف سلطان جائر برداشت حکم فقهی از« آیۀ 55 سورۀ یوسف» در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 529-548

نوشین رشیدی رنجبر؛ محمد تقی دیاری بیدگلی


54. نگاهی به آیات فقهی معابد اهل کتاب

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 695-716

مرتضی رحیمی


55. روش تفسیری ابن جوزی و جایگاه تفسیر وی

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 147-168

مهرناز گلی


56. بررسی ماهیت واقع‌بینی و آثار آن از منظر قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 149-171

سیده هانیه مومن؛ سید محمد هادی زبرجد


57. کارکرد سیاق در تفسیر روایی اهل بیت(ع)

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 153-172

علی راد؛ محمد خطیبی


58. بررسی روایات حالات پیامبر در هنگام نزول قرآن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 323-354

رسول محمدجعفری؛ مرتضی اوحدی


59. ترابط کمال‌جویی عقل و اخلاق با محوریت روایات کتاب غررالحکم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 349-370

مسلم محمدی؛ عباس فریدافشار


61. بررسی بینامتنیت عهدین در دعای سمات

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 549-576

زهرا نیکونژاد؛ حسین خاکپور؛ ولی الله حسومی


62. آثار مال حرام بر تربیت با تأکید بر آیات و روایات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 655-672

اصغر هادوی؛ روشن دهقانی


63. مقارنه دیدگاه ها در گستره عصمت گفتاری رسول خدا با محوریت آیات نخست سوره نجم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 717-748

محمدتقی شاکر؛ زهره جمالی زواره


64. چکیده های انگلیسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-7


65. چکیده های انگلیسی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-7


66. چکیده های انگلیسی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-7


67. چکیده انگلیسی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-7


68. چکیده انگلیسی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-7


69. کاربرد واژۀ «عشق» در نصوص دینی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 173-198

محمود هدایت افزا؛ یحیی کبیر


70. مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 371-396

محمد موزیری قیری؛ علی شاه نظری درچه


71. تجلی عزت الهی در حماسۀ عاشورا

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 673-690

صدیقه نیک طبع


72. چکیده های انگلیسی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-7


73. چکیده های انگلیسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-9


74. چکیده های انگلیسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-9